KIŞ DÖNEMİ BAKIMLARI İÇİN KAPALIYIZ. YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE..
tr

Gizlilik Politikası

Anasayfa » Gizlilik Politikası

BİGPANEL OTOMOTİV VE REKLAMCILIK A.Ş.

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz Bigpanel Reklamcılık Anonim Şirketi (“Bigpanel Reklamcılık” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte, böylelikle, https://www.osmaniyemasalpark.com (“İnternet sayfası”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz İnternet sayfası ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla, İnternet sayfası’nı ziyaret etmeniz; İnternet sayfası içerisinde bulunan çerezler, “İletişim” kısmında bulunan iletişim formu aracılığıyla toplanmaktadır.

 •  VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisiİsim, soy isim
İletişim VerisiE-posta adresi, cep telefonu
Lokasyon VerisiKullanılan çerezler vasıtasıyla alınan konum bilgisi
İşlem Güvenliği Verisiİnternet sayfası ziyaretinize ilişkin bağlantı/çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi
Diğer BilgilerKullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, hedef belirleme amacıyla elde edilen bilgiler, mesaj bilgisi

Tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • Kullanıcı veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,
 • Sağlamış olduğunuz telefon numarası ve e-posta adresi vasıtasıyla tarafınızla iletişim kurabilmesi,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • İnternet sayfası’nın daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
 • İlgili sözleşmelerin kurulması ve yerine getirilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri profilinizin oluşturulabilmesi,

amaçlarıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; Bigpanel Reklamcılık’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; potansiyel müşterilerine ürünlerini tanıtabilmek, tüketici refahını arttırmak amacıyla hizmet ve ürünler hakkında bilgilendirme yapabilmek adına; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Bigpanel Reklamcılık ’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık şirketlerine,
 • İnternet Sayfası’nın daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması veya denetleme faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla iş ortaklarımıza,
 • Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için iletişim hizmeti sağlama faaliyeti gösteren şirketlere,
 • Şirketimizin vermekte olduğu hizmet ve ürünlere ilişkin bilgi alınması talebine istinaden iletişime geçilebilmesi, gerektiğinde randevu oluşturulabilmesi, biletleme ve satışı hakkında bilgi verilmesi, organizasyon planlamaları ve hizmet/ürünler hakkında sair bilgi verilebilmesi amacıyla İnternet Sayfası’nda yer alan İletişim sekmesi aracılığıyla; Şirket çalışanları ve diğer grup şirketleri çalışanlarına

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım veya uygulama vasıtasıyla bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Bigpanel Reklamcılık  sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Mersis No:

Kep Adresi:

İletişim Linki: https://www.osmaniyemasalpark.com

Adres: